Ambtelijk secretaris

Ondersteuning aan medezeggenschapsraden

Spin in het web

 • Vast aanspreekpunt voor leden medezeggenschaporgaan, achterban, bestuurder en derden
 • Beantwoordt vragen over processen en procedures
 • Stelt informatiebulletins en nieuwsbrieven op
 • Zet vragen van de OR uit en verzamelt antwoorden
 • Verzamelt informatie

Kennis en ervaring delen

 • Instrueert en informeert uw leden over de toepassing van de Wet op de Ondernemingsraden
 • Instrueert en informeert uw leden over Arbowet en regelgeving
 • Informeert uw leden over jurisprudentie
 • Verzamelt informatie m.b.t. lopende zaken en toekomstige ontwikkelingen
 • Informeert en adviseert m.b.t. scholing en stelt desgewenst scholingsplan op

Secretari√ęle ondersteuning

 • Postbewaking: Ontvanst, registratie, doorgeleiding en voortgangsbewaking
 • Voorbereiding vergaderingen: Reservering vergaderruimte en catering, verzamelen stukken en agendapunten, opstellen agenda, verzending stukken, verslaglegging , archivering
 • Afhandelen besluitvorming: Opstellen advies/instemmingsbrieven en andere correspondentie, uitzetten acties, bewaking voortgang
 • Opstellen infobulletins en jaarverslag
 • En alle andere voorkomende werkzaamheden

Onafhankelijk advies

 • Adviseert m.b.t. behandeling advies/instemmingsverzoeken
 • Adviseert m.b.t wijze van behandelen
 • Coacht uw leden in het lezen en voorbereiden van stukken
 • Coacht uw leden in de wijze van behandelen
 • Coacht uw leden in de uitvoering van hun medezeggenschaptaak

Fungeert als informatiepunt en geheugen

 • Levert bijdrage aan jaarverslag
 • Verzorgt uw overdracht voor de nieuwe OR
 • Werkt nieuwe leden in

Voorbereiding verkiezingen

Aafio kan u ondersteunen bij de organisatie van verkiezingen

 • Verzorgen van alle wettelijke verplichtingen
 • Administratieve handelingen
 • Secretari√ęle ondersteuning verkiezingscommissie
 • Verzorgen campagnemateriaal
 • Informeren kandidaten
 • Opstellen overdrachtsdocument
 • Inwerken nieuwe OR-leden

Aafio werkt voor het opstellen van verkiezingsteksten en het aanmaken van verkiezingsmateriaal samen met andere professionals.